Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Ανέκδοτες φωτογραφίες από τον πόλεμο 1940-1945 (05) pps

Διαβάστε περισσότερα...

Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά UNESCO (2) pps

Διαβάστε περισσότερα...

ΓΕΛOIOΓΡΑΦΙΑ : Το εξώφυλλο του ΒΗΜΑΤΟΣ σε τρία χρόνια!!!

Διαβάστε περισσότερα...

Οι νέοι μισθοί σε ερωταπαντήσεις

Οι παρακάτω απαντήσεις ετοιμάστηκαν σε συνεργασία με τον καθηγητή και πρόεδρο της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ, www.enypekk.gr) Αλέξη Π. Μητρόπουλο.

1 Τι προβλέπει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο για τους μισθούς των Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων με την ευρεία έννοια;
Σύμφωνα με την τέταρτη επικαιροποίηση του Μνημονίου της 2.7.2011, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να παρουσιά­σει «ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης με χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και την εφαρμογή του απλοποιημένου μισθολογικού συστήματος, το οποίο θα είναι σε αρμονία με τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, επιτυγχάνοντας μείωση στο συνολικό μισθολογικό κόστος. Αυτό το σχέδιο βασίζεται στα αποτελέσματα της έκθεσης που δημοσιεύτηκε από το υπουργείο Οικονομικών και την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. () Οι μισθοί των ερ­γαζομένων στις Δημόσιες Επιχειρήσεις θα είναι σε αρμονία με το Ενιαίο Μισθο­λόγιο του Δημόσιου Τομέα».
Το σχέδιο αυτό υλοποιείται σήμερα με την ταυτόχρονη μείωση των μισθών του στενού δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ού­τως ώστε να επιτευχθεί ο διπλός στό­χος του Μνημονίου: αφενός μεν να μειωθούν τα ποσά που προβλέπει το μισθολογικό κόστος, αφετέρου δε, να μην υπάρχει ένα σύστημα σταθερής και αξιοβίωτης απασχόλησης, που θα «τραβά» και τα άλλα εργασιακά συστή­ματα προς τα πάνω. Η συνολική υποτίμηση της εργασίας είναι ο βασικός στρατηγικός στόχος της πολιτικής των δανειστών.
2 Προβλέπονται περαιτέρω περι­κοπές των μισθών για τα επόμενα χρόνια;
Ήδη στο κείμενο του Μνημονίου και υπό τον τίτλο «Παράρτημα Ι: Επιπρόσθε­τα δημοσιονομικά μέτρα για το 2011 και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρα­τηγική 2012-2015» προβλέπονται πε­ρικοπές στο μισθολογικό κόστος κατά τουλάχιστον 770 εκατ. ευρώ το 2011, επιπλέον 600 εκατ. ευρώ το 2012, 448 εκατ. ευρώ το 2013, 306 εκατ. ευρώ το 2014 και 71 εκατ. ευρώ το 2015, μέσω της εφαρμογής διαφόρων μέτρων που αναλύονται σ’ αυτό, μεταξύ των οποίων και η εργασιακή εφεδρεία. Με τα ενδι­άμεσα όμως μέτρα της κάλυψης των εκάστοτε διογκούμενων ελλειμμάτων, οι περικοπές θα είναι πολύ μεγαλύτε­ρες.
3 Ωφελείται κανένας από το Ενιαίο Μισθολόγιο - Βαθμολόγιο;
Κατ’ ουσίαν κανένας απολύτως. Ανα-ληθώς και παραπλανητικώς αναφέρε­ται ότι υπάρχουν δήθεν ορισμένοι ωφε-λημένοι χαμηλόμισθοι. Όλοι θα χάσουν
από λίγο έως πολύ και εκεί όπου αυξά­νεται ο βασικός μισθός, περικόπτονται τα επιδόματα και επομένως οι συνολι­κές αποδοχές είναι μειωμένες.
♦ Ιδιαίτερα στους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών, οι αποδοχές θα περιοριστούν περίπου στο μισό.
♦ Καταργούνται όλα τα ειδικά και κλαδικά επιδόματα (περίπου 100 στον αριθμό), που οι κυβερνήσεις χορηγού­σαν έναντι επιβεβλημένης αυξήσεως των μισθών, με το τέχνασμα της δια­χρονικής καθήλωσης του βασικού μι­σθού.
♦ Τα τέσσερα επιδόματα που θα συ­νεχίσουν να καταβάλλονται μειώνονται σημαντικά. Το διπλό οικογενειακό επί­δομα (γάμου - τέκνων) περικόπτεται, αφού το τμήμα επιδόματος γάμου κα­ταργείται.
♦ Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας περιορίζεται σε λιγότερους δικαιού­χους και μειώνεται περίπου στο μισό.
♦ Τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέν­νων, καθώς και το επίδομα αδείας, αφαιρούνται από όσους έχουν μικτές αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των τριών πιο πάνω επιδομάτων) πάνω από 3.000 ευρώ.
♦ Το επίδομα παραμεθορίου περι­οχής, αφού συρρικνώνεται, δίδεται με αυστηρά οικονομικά κριτήρια σε περι­ορισμένο αριθμό υπαλλήλων.
♦ Απομένουν το επίδομα ευθύνης (έως 700 ευρώ για Προϊστάμενο Γενι­κής Διεύθυνσης) και το επίδομα επί­τευξης στόχων +10% και +25% επί του ετήσιου βασικού μισθού, για επίτευξη στόχου παραγόμενου έργου έως 90% και πάνω από 90% αντίστοιχα.
♦ Επίσης χορηγείται νέο επίδομα επίτευξης δημοσιονομικών στόχων (!!!) στους υπαλλήλους που στελεχώνουν τους εισπρακτικούς μηχανισμούς, που θα είναι +15% επί του μηνιαίου βασι­κού μισθού για επίτευξη έργου σε πο­σοστό άνω του 90%.
♦ Τα τελευταία αυτά επιδόματα όμως θα δίδονται από το 2013 και υπό απαγορευτικές προϋποθέσεις, αφού η μέτρηση του συνολικά παραγόμενου υπηρεσιακού έργου και ο καταμερι­σμός του στους κατ’ ιδίαν υπαλλήλους θα γίνεται υπό άγνωστες προς το παρόν – και πάντως αόριστες και μεταβλητές – συνθήκες και κριτήρια.
4 Τι γίνεται με τους μισθούς των ΔΕΚΟ;
Ισοπεδώνονται βίαια και ακολου­θούν εξωφρενική προς τα κάτω πορεία, για να εξομοιωθούν με τους ραγδαία μειούμενους μισθούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Στο εργασιακό αυτό πεδίο καταργούνται εντελώς πραξικοπηματικά οι ΣΣΕ, που σε συνδυα­σμό με την κατάργηση των επιδομάτων και των λοιπών παροχών θα μειώσουν τις αποδοχές, όπως π.χ. στη ΔΕΗ στο 50-60% των σημερινών. Η παραπάνω πρωτοφανής μείωση, σε συνδυασμό με το πλαφόν κάθε είδους μικτών αποδο­χών έως 3.000 ευρώ, θα αποστερήσει τον δημόσιο τομέα από παραγωγικά και επιστημονικά στελέχη καριέρας. Οι ΔΕΚΟ αποτελούν τον εργασιακό χώρο, όπου το μεγάλο μέρος του προσωπικού θα χάσει τον 13ο και τον 14ο μισθό μα­ζί με τις άλλες μειώσεις.
5 Τι θα γίνει με τους μισθούς του ιδι­ωτικού τομέα;
Εδώ πρόκειται περί επαπειλούμενου ολοκαυτώματος. Ήδη η αγορά εργασί­ας έχει συρρικνώσει κατά πολύ τις απο­δοχές και τις θεσμικές εξασφαλίσεις. Προωθείται ο εξαναγκασμός για ίδρυ­ση Εργασιακών Σωματείων και συνομολόγηση κατώτερων μισθών από απλές Ενώσεις Εργαζομένων, χωρίς νομική οντότητα, κάτι που ήταν ανήκουστο µέ­χρι σήµερα. Επί συρροής πολλών ΣΣΕ, θα υπερισχύσουν οι επιχειρησιακές και θα καταργηθεί η αρχή της ευνοϊ­κότερης ρύθµισης. Ήδη το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο παγώνει την επέκταση των κλαδικών ΣΣΕ, στους µη συµµετέχο­ντες και µη εκπροσωπούµενους εργα­ζοµένους, προσωρινά για 2 έτη, ώστε αυτοί να αποστερηθούν της πάντα ευ­νοϊκότερης µέχρι σήµερα κλαδικής. Έτσι απειλείται η έµµεση κατάργηση του κατώτατου µισθού και ηµεροµισθί­ου της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ, που όµως ήδη έχει «σπάσει» µε τρεις διατάξεις νόµων για τη νεανική απασχόληση, την επιµηκυνόµενη και πλασµατική µαθη­τεία, καθώς και την απασχόληση ηλικι­ωµένων µισθωτών.
Με όλα αυτά η κατολίσθηση των µι­σθών του ιδιωτικού τοµέα θα έχει χαρακτήρα διαρκή έως πλήρους κατάρ­ρευσης του προστατευτικού δικτύου.
6 Ποια θα είναι συνολικά η µείωση των µισθών στην Ελλάδα και στα τρία συστήµατα εργασιακών σχέσεων;
Όλοι θα χάσουν από το σηµερινό µι­σθολογικό τους επίπεδο. Αλλά τις µε­γαλύτερες απώλειες θα υποστούν οι εργαζόµενοι των ΔΕΚΟ και των ανώτε­ρων µισθολογικών κλιµακίων του Δη­µοσίου. Το Ενιαίο, στο άµεσο µέλλον, Σύστηµα Μισθών της Ελλάδας, σε 2-3 χρόνια, θα συγκρίνεται µε το επίπεδο µισθών της Κίνας, της Ινδίας, της Βουλ­γαρίας και της Ρουµανίας, στα οποία µέχρι σήµερα περιπαιχτικά και ανυπο­ψίαστοι οι Έλληνες αναφερόµασταν.
7 Θα επηρεάσει η κατάρρευση των µισθών τα προσεχή χρόνια τις συ­ντάξεις;
Αυτονόητα. Τα Ταµεία θα καταρρεύ­σουν. Μετά τη διαχρονική λεηλασία των αποθεµατικών τους, την κακοδι­αχείριση και τη γενίκευση των ελαστι­κών σχέσεων εργασίας, σε συνδυασµό µε τη µισθολογική κατάρρευση, δεν θα µπορέσουν να δώσουν συντάξεις. Στο ορατό µέλλον, αν εξακολουθήσουν να καταβάλλονται όλες οι συντάξεις, το ύψος τους θα κυµαίνεται µεταξύ 400 - 600 ευρώ, το ύψος δε των περισσότε­ρων µισθών θα είναι µεταξύ 600 - 800 ευρώ.
8 Τι προβλέπεται να γίνει µε τους έχοντες ειδικά µισθολόγια δηµοσί­ους λειτουργούς;
Οι ανήκοντες στα ειδικά µισθολόγια Όλοι θα χάσουν από το ενιαίο βαθµολόγιο -µισθολόγιο. Όσα αναφέρονται είναι παραπλανητικά δηµόσιοι λειτουργοί (γιατροί του ΕΣΥ, δικαστικοί, υπάλληλοι των Σωµάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάµεων, οι αρχιερείς, πανεπιστηµιακοί κ.λπ.) δεν περιλαµβάνονται προς το παρόν σ’ αυ­τό το νοµοσχέδιο. Είναι βέβαιο ότι όλα τα ειδικά µισθολόγια θα καταργηθούν και εντελώς «κουρεµένα» θα εντα­χθούν κι αυτά στο «Ενιαίο Μισθολόγιο - Βαθµολόγιο».

 Πηγή

 
Διαβάστε περισσότερα...

Το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη.

Δώδεκα χρόνια συντήρησης και έρευνας χρειάστηκαν
για να διαβαστεί το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη

Εύρηκαν χίλια χρόνια αργότερα!

Στις 28 Οκτωβρίου του 1998, η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία να αποκτήσει σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη - το αγόρασε ανώνυμος συλλέκτης για 2.000.000 δολάρια.


Αυτό που έχασε, δυστυχώς, η ελληνική Πολιτεία, το κέρδισε ευτυχώς η ανθρωπότητα. Το σημαντικότερο επιστημονικό χειρόγραφο που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία αποκαλύπτει 13 χρόνια αργότερα, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία και την αφοσίωση των ερευνητών ενός αμερικανικού μουσείου, τα μυστικά της μεγαλύτερης μαθηματικής ιδιοφυΐας του αρχαίου κόσμου.
«Lost and Found: The Secrets of Archimedes» είναι ο τίτλος της έκθεσης που εγκαινιάζεται στις 16 Οκτωβρίου στο Μουσείο Τέχνης Walters της Βαλτιμόρης. Με φωτογραφίες, κείμενα και πολυμέσα, η έκθεση αφηγείται τη συναρπαστική περιπέτεια του σπάνιου χειρογράφου και το τεράστιο πρότζεκτ της συντήρησης, ψηφιακής επεξεργασίας και μελέτης του, που αποδεικνύει ότι ο Αρχιμήδης ανακάλυψε τα μαθηματικά του απείρου, τη μαθηματική φυσική και τη συνδυαστική - κλάδος των μαθηματικών που χρησιμοποιείται στην πληροφορική.
Το 1999, ο ανώνυμος συλλέκτης που απέκτησε το Παλίμψηστο το παραχώρησε στο Μουσείο Walters και μια ομάδα ερευνητών ξεκίνησε την προσπάθεια να διαβάσει το σβησμένα κείμενα στο παλαιότερο σωζόμενο αντίγραφο του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού, φυσικού, εφευρέτη, μηχανικού και αστρονόμου, που κρύβει πίσω του μία απίστευτη περιπέτεια: το 10ο αιώνα, στην Κωνσταντινούπολη, ένας ανώνυμος γραφέας αντέγραψε πραγματεία του Αρχιμήδη πάνω σε περγαμηνή, κρατώντας τα ελληνικά του πρωτοτύπου. Το 13ο αιώνα, ένας μοναχός έσβησε το κείμενο του Αρχιμήδη, έκοψε τις σελίδες, περιέστρεψε τα φύλλα κατά 90 μοίρες και τα δίπλωσε στη μέση. Η περγαμηνή στη συνέχεια «ανακυκλώθηκε» μαζί με περγαμηνές από άλλα βιβλία, για να δημιουργηθεί ένα προσευχητάριο (το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ονομάζεται παλίμψηστο).
Αρχιμήδης, 
του Domenico Fetti, 1620
Όταν το Μουσείο Walters παρέλαβε το χειρόγραφο, πολλοί πίστευαν ότι δεν μπορούσε να ανακτηθεί τίποτε από αυτό. «Ήταν σε φρικτή κατάσταση, έχοντας το βάρος των χιλίων χρόνων του, των μετακινήσεων και της κακής χρήσης», δήλωσε ο διευθυντής του πρότζεκτ «Αρχιμήδης» και επιμελητής χειρογράφων και σπάνιων βιβλίων του Walters, Γουίλ Νόελ.
Τέσσερα χρόνια χρειάστηκαν οι συντηρητές για να διαλύσουν το βιβλίο, λόγω της εύθραυστης κατάστασης της περγαμηνής, που είχε καταστραφεί από μούχλα, ενώ κάποια σημεία είχαν σκεπαστεί με σύγχρονη συνθετική κόλλα! «Κατέγραψα τα πάντα και έσωσα ακόμη και τα πιο μικροσκοπικά κομμάτια του χειρογράφου, φλούδες χρώματος, νήματα, σταθεροποίησα τη μελάνη με ζελατίνη, έκανα αμέτρητες επιδιορθώσεις με γιαπωνέζικο χαρτί», εξηγεί η Αμπιγκέιλ Κουάντ, επικεφαλής του τμήματος συντήρησης χειρογράφων του αμερικανικού μουσείου.
Το 2000, μια ομάδα ερευνητών άρχισε την ανάκτηση των σβησμένων κειμένων. Χρησιμοποίησαν τεχνικές απεικόνισης σε διαφορετικά μήκη κύματος του υπέρυθρου, ορατού και υπεριώδους φωτός (πολυφασματική απεικόνιση). Χάρη σε διαφορετικές μεθόδους ψηφιακής επεξεργασίας, το κείμενο αποκαλύφθηκε στα μάτια των ερευνητών με τρόπο που κανείς δεν το είχε δει για χίλια χρόνια. Ένα μέρος του βιβλίου που είχε σκεπαστεί με ρύπους διαβάστηκε με ακτίνες Χ στο εργαστήριο Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL).

Το απόλυτο άπειρο
Ο Αρχιμήδης, στην πραγματεία του «Περί μεθόδου των θεωρημάτων μηχανικής» ασχολείται με την έννοια του απόλυτου απείρου και το Παλίμψηστο περιέχει το μόνο σωζόμενο αντίγραφο του σημαντικού συγγράμματος. Ο αρχαίος Ελληνας μαθηματικός ισχυρίζεται ότι δύο διαφορετικά σύνολα γραμμών είναι ίσα σε πλήθος, αν και είναι σαφώς κατανοητό ότι είναι άπειρα. Η προσέγγιση αυτή είναι όμοια με έργα του 16ου και του 17ου αιώνα, που οδήγησαν στην επινόηση του λογισμού.
Το Στομάχιον (ΟΣΤΟΜΑΧΙΟΝ=μάχη με οστά) ένα
από τα αρχαιότερα ελληνικά παιχνίδια
Επίσης, μόνο στο Παλίμψηστο βρέθηκε το «Στομάχιον» του Αρχιμήδη, η αρχαιότερη πραγματεία περί συνδυαστικής. Θεωρείται ότι ο Αρχιμήδης προσπαθούσε να ανακαλύψει με πόσους τρόπους θα μπορούσε να ανασυνδυάζει 14 τμήματα και να κάνει ένα τέλειο τετράγωνο. Η απάντηση είναι: 17.152 συνδυασμούς. Η συνδυαστική θεωρείται ζωτικής σημασίας στην πληροφορική.
Εκτός από τα έργα του Αρχιμήδη, στο Παλίμψηστο βρέθηκαν επίσης κρυμμένα ένα σχόλιο πάνω στις «Κατηγορίες» του Αριστοτέλη, καθώς και κείμενα του Υπερείδη, Αθηναίου ρήτορα του «χρυσού αιώνα».
Όταν το Παλίμψηστο οδηγήθηκε στο SSRL, αποκαλύφθηκε στην πρώτη σελίδα και η ταυτότητα του γραφέα που έσβησε τα γραπτά του Αρχιμήδη. Το όνομά του ήταν Ιωάννης Μύρωνας και τελείωσε τη μεταγραφή των προσευχών στις 14 Απριλίου 1229, στην Ιερουσαλήμ.


Πηγή

Διαβάστε περισσότερα...

Να πως να εκδηλώνετε την αγανάκτηση σας στις διάφορeς χώρες.


Διαβάστε περισσότερα...