Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Α - Ω... ΑΡΧΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ - ΤΟ ΥΛΑΙΟ ΠΕΔΙΟ

Α ΑΛΦΑ 
Αρχική δύναμις, αρχικό φως, νόηση. 
Το άλφα δηλώνει την αρχή της δυνάμεως που συγκροτεί το σύμπαν. 
Η αρχή αυτή είναι το Εν, το Φως – Νους. 
Το άλφα σχηματικά δηλώνει την διαίρεση της δυνάμεως και την παραγωγή ειδώλων αυτής δηλαδή την δημιουργία υποστάσεων. Η απορρέουσα δύναμη του Ενός κατέρχεται και διαιρείται σχηματίζοντας ένα λάμδα, αλλά επειδή το Εν είναι τριαδικό, καθώς είναι Νους – Νόηση – Νοητό ταυτόχρονα, σχηματίζει με μια ενδιάμεση γραμμή ένα εσωτερικό τρίγωνο. Το τρίγωνο ή η τριάς είναι το θεμέλιο συστατικό της δόμησης των οντοτήτων – υποστάσεων.  


ΑΛΦΑ = (Α) Αρχική δύναμη, (Λ) που απορρέει, (Φ), ως Φως προς όλες τις κατευθύνσεις, (Α) η δύναμη που περιέχουν οι υποστάσεις είναι η αρχική δύναμη του Ενός. 
Το Εν δημιουργεί υποστάσεις περιέχοντας εις αυτές το εαυτό του ως εννάδα.
 
__
Β ΒΗΤΑ 

Ενέργεια πάσης φύσεως (Β-ΗΤΑ = η ενέργεια που φανερώθηκε και στερεώθηκε). 
Το βήτα σχηματικά αποτελείται από μια κάθετη γραμμή και δύο ημικύκλια. 
Η κάθετη γραμμή φανερώνει την δύναμη του Ενός που κατέρχεται. 
Τα δύο ημικύκλια δείχνουν την δύνη της ενέργειας που σχηματίζεται όταν δημιουργεί υποστάσεις. Στο βήτα υπάρχουν τρία σημεία όπου εφάπτονται τα ημικύκλια. 
Αυτά δηλώνουν ότι κάθε οντότητα έχει αρχή – μέση – τέλος, δηλαδή κάθε οντότητα κυβερνιέται από τριαδική δομή. Επομένως κάθε υπόσταση φέρνει μέσα της την τριαδικότητα του Ενός 

ΒΗΤΑ = (Β) ενέργεια, (Η) που εκδηλώνεται, (Τ) που στερεώνεται σε υποστάσεις, (Α) που περιέχουν την ιδιότητα του Ενός ως εννάδα. 

Γ ΓΑΜΑ 
Το γαιώδες σωματίδιον (ΓΑΜΑ = η γή - τό γεμά-το) 
Το γάμα είναι η υπόσταση που φαίνεται, το χθόνιο στοιχείο. 
Η υπόσταση συμβολίζεται με μια οριζόντια γραμμή στην κάθετη γραμμή που συμβολίζει την απορρέουσα δύναμη. 

ΓΑΜΑ = (Γ) κάθε υπόσταση, (Α) της δυνάμεως του Ενός, (Μ) φανερώνεται στην φύση, (Α) ως εικόνα και ομοίωση του Ενός δηλαδή ως εννάδα. 

Δ ΔΕΛΤΑ 
Η Δύναμις πού δομεί καί δημιουργεί. Η δύναμη αυτή είναι τριαδικής δομής και συμβολίζεται με ένα ισόπλευρο τρίγωνο. 

ΔΕΛΤΑ = (Δ) η δημιουργός δύναμη, (Ε) που σχηματίζει τριπλές υποστάσεις, (Λ) η ρέουσα δύναμη, (Α) του Ενός, που κάθε υπόσταση περιέχει εννάδα. 

Ε ΕΨΙΛΟΝ 
Η εκπορευομένη δύναμις (του φωτός), που σχηματίζει τριπλές υποστάσεις 
Η απορρέουσα δύναμη είναι η κάθετη γραμμή, κάθε οριζόντια γραμμή συμβολίζει μια υπόσταση. Συνολικά υπάρχουν τρεις οριζόντιες γραμμές άρα τρεις οντότητες. 

ΕΨΙΛΟΝ = (Ε) οι τριαδικές – τριπλές υποστάσεις της δυνάμεως, (Ψ) περιέχουν εσωτερικό πυρ Π+Σ, (Ι) που κατέρχεται (Λ) και απορρέει από το Εν, (Ο) εγκλωβίζεται στον χώρο, (Ν) ως νους. 

Ζ ΖΗΤΑ 
Η Ζωή καί η Ζέσις 
Η ζωή είναι το φαινόμενο που εκδηλώνεται με την μετάδοση της δυνάμεως από υπόσταση σε υπόσταση. Κάθε οριζόντια γραμμή συμβολίζει μια υπόσταση. Η διαγώνιος που ενώνει τα δύο αντίθετα άκρα των υποστάσεων συμβολίζουν την μετάδοση της θείας δυνάμεως. Η μετάδοση της θείας δυνάμεως αποτελεί το φαινόμενο της ζωής. Το ζήτα συμβολικά εικονίζεται με ένα κεραυνό. 

ΖΗΤΑ = (Ζ) η ζωή, (Η) που εκδηλώνεται, (Τ) που στερεώνεται σε υποστάσεις, (Α) που περιέχουν την ιδιότητα του Ενός ως εννάδα. 

Η ΗΤΑ 
Η διπλή κάθοδος της ακτινοβολίας - η φανέρωσις 
Επίσης μπορεί να σημαίνει την δύναμη που απορρέει και προοδεύει αλλά και την δύναμη που επιστρέφει με τις νοήσεις των οντοτήτων. Η ενδιάμεση οριζόντια γραμμή συμβολίζει την μονή – στάση της δυνάμεως που δημιουργεί υποστάσεις. 
Έτσι έχουμε την απορροή, πρόοδο, μονή – στάση και επιστροφή της δυνάμεως. 
Για το θέμα αυτό βλέπε επίσης Πρόκλο. 

ΗΤΑ = (Η) η δύναμη που εκδηλώνεται αμφίδρομα, (Τ) που στερεώνεται σε υποστάσεις, (Α) που περιέχουν την ιδιότητα του Ενός ως εννάδα. 

Θ ΘΗΤΑ 
Η θέασις - πάν θεώμενον. Κάθε τι που βρίσκεται εντός χώρου είναι θεώμενον. 
Ο κύκλος συμβολίζει τον χώρο και η οριζόντια γραμμή την υπόσταση μέσα σε αυτόν. 

ΘΗΤΑ = (Θ) παν θεώμενον, (Η) που εκδηλώνεται, (Τ) στερεώνεται σε υποστάσεις, (Α) που περιέχουν την ιδιότητα του Ενός ως εννάδα. 

Ι ΙΩΤΑ 
Συνεχής κάθοδος τής δυνάμεως (τού φωτός), μικρά ποσότης - αμφίδρομος κίνησις - αφανής. 

ΙΩΤΑ = (Ι) κάθοδος δυνάμεως, (Ω) επί του υλαίου πεδίου, (Τ) στερεώνεται σε υποστάσεις, (Α) που περιέχουν την ιδιότητα του Ενός ως εννάδα. 

Κ ΚΑΠΑ 
Τα κάτω. Αυτά που βρίσκονται υπό του Ενός. Οι υποστάσεις. 
Η κάθετος γραμμή συμβολίζει την απορροή της δυνάμεως του Ενός. Από το μέσον της δυνάμεως απορρέουν δύο άλλες ακτίνες καθιστώντας έτσι δύο άλλα σημεία ένα άνωθεν και ένα κάτωθεν. Το άνωθεν συμβολίζει την ομοίωση των υποστάσεων με το Εν και το κάτωθεν την εικόνα των υποστάσεων ως προς το Εν. Έτσι αυτά που βρίσκονται υπό του Ενός είναι κατ’ εικόνα και ομοίωση του. 

ΚΑΠΑ = (Κ) οι υποστάσεις, (Α) της δυνάμεως του Ενός, (Π) είναι όμοιες ως πυρ, (Α) και εικόνες του Ενός όπως το πυρ είναι εικόνα του Φωτός. 

Λ ΛΑΜΔΑ 
Η απορροή δυνάμεως του Ενός. Η κατερχόμενη ροή δυνάμεως. 

ΛΑΜΔΑ = (Λ) η ροή, (Α) της δυνάμεως του Ενός, (Μ) είναι ορατή στην φύση, (Δ) μέσω τριαδικών δομών, (Α) που κάθε μία περιέχει το Εν ως εννάδα. 

Μ ΜΙ 
Η ορατή μας φύσις 

ΜΙ = (Μ) η ορατή φύση, (Ι) της καθόδου της δυνάμεως του Ενός. 

Ν ΝΙ 
Νούς – Νόμος 

ΝΙ = (Ν) ο νους είναι, (Ι) η δύναμη του Ενός 

Ξ ΞΙ 
Κ+Σ Το Κάτω σε έσω χώρο ή ΚΑΣΑ 
Οι υποστάσεις υπό του Ενός. 
Οι οριζόντιες γραμμές συμβολίζουν τις υποστάσεις. Συμβολικά χρησιμοποιούνται τρεις γραμμές θέλοντας να δειχθεί η τριαδικότητα που διέπει αυτές. 

Ξ = ΚΣΙ = (Κ) οι υποστάσεις, (Σ) σε έσω χώρο, (Ι) της απορρέουσας δυνάμεως του Ενός. 

Ο ΟΜΙΚΡΟΝ 
Χώρος. Ο χώρος συμβολίζεται σαν αυτό που περιέχει τις υποστάσεις. Επίσης μπορεί να είναι και χρόνος. 

ΟΜΙΚΡΟΝ = (Ο) ο χώρος, (Μ) της ορατής φύσης, (Ι) της δυνάμεως που απορρέει από το Εν, (Κ) δημιουργεί υποστάσεις, (Ρ) με ροή δυνάμεως, (Ο) ο χώρος, (Ν) περιέχει νου. 

Π ΠΙ 
Πυρ, το άνωθεν, το πατρικό 

ΠΙ = (Π) το άνωθεν πυρ, (Ι) της απορρέουσας δυνάμεως του Ενός. 

Ρ ΡΟ 
Ροή 

ΡΟ = (Ρ) Ροή δυνάμεως, (Ο) στο χώρο 

Σ ΣΙΓΜΑ 
Το εσώτερο της υπόστασης. Η εννάδα. 
Μεταξύ των υποστάσεων υπάρχει εσώτερο (κρυφό) σημείο που συγκλίνει τις δυνάμεις που ρέουν. 

ΣΙΓΜΑ = (Σ) η εσώτερη, (Ι) απορρέουσα δύναμη, (Γ) των υποστάσεων, (Μ) φανερώνεται στην φύση, (Α) ως αρχική δύναμη του Ενός 

Τ ΤΑΥ 
Η στερέωση της δυνάμεως. Η δύναμη που συγκροτεί μια υπόσταση. 

ΤΑΥ = (Τ) η στερέωση της δυνάμεως, (Α) του Ενός, (Υ) υπάρχει συσσωρευμένη. 

Υ ΥΨΙΛΟΝ 
Μεγάλη συσσώρευση δυνάμεως. 
Είναι η συσσώρευση δυνάμεως από τρία σημεία ή τρεις υποστάσεις. Κάθε γραμμή συμβολίζει την ροή δυνάμεως. Και οι τρεις δυνάμεις ενώνονται στο μέσο σε ένα σημείο. 

ΥΨΙΛΟΝ = (Υ) μεγάλη συσσώρευση δυνάμεως, (Ψ) περιέχει εσωτερικό πυρ Π+Σ, (Ι) που κατέρχεται (Λ) και απορρέει από το Εν, (Ο) εγκλωβίζεται στον χώρο, (Ν) ως νους. 


Φ ΦΙ 
Φως. Η ακτινοβολούσα δύναμη προς όλες τις διευθύνσεις, κυκλικώς. 
Η κάθετη γραμμή συμβολίζει την κατερχόμενη δύναμη που ακτινοβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις (κύκλος). 

ΦΙ = (Φ) η ακτινοβολούσα, (Ι) απορρέουσα δύναμη του Ενός. 

Χ ΧΙ 
Τα χοϊκά στοιχεία – η χθων. Τα τέσσερα στοιχεία του υλαίου πεδίου. Τούτα είναι, Πυρ, Ύδωρ, Γαία, Αήρ. Οι χιαστί γραμμές δηλώνουν τις αντίθετες δυνάμεις των στοιχείων. Το σημείο που διασταυρώνονται είναι το πέμπτο στοιχείο ο αιθήρ. 

ΧΙ = (Χ) τα στοιχεία του υλαίου πεδίου, (Ι) της απορροής της δυνάμεως του Ενός. 

Ψ ΨΙ 
Το εσωτερικό πυρ των υποστάσεων, η εννάδα. Ψ=Π+Σ, Πυρ, εΣωτερικό. 
Η κάθετη γραμμή συμβολίζει την κατερχόμενη δύναμη. Στο πάνω μέρος της γραμμής υπάρχει ημικύκλιο που συμβολίζει την εσώκλειστη δύναμη του Ενός στις υποστάσεις. 

ΨΙ = (Ψ) το εσωτερικό πυρ των υποστάσεων, (Ι) της εκπορευόμενης δυνάμεως του Ενός. 

Ω ΩΜΕΓΑ 
Το υλαίο πεδίο. 
ΩΜΕΓΑ = (Ω) το υλαίο πεδίο, (Μ) φανερώνεται στην φύση, (Ε) ως απορροή δυνάμεως που δημιουργεί τριπλές, (Γ) υποστάσεις, (Α) που περιέχουν την δύναμη του Ενός ως εννάδα.Πηγή